วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัล,โล่และสายสะพาย ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขนาด ๒๘x๔๘x๖ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง