วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันเพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม (ขวด) ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด บ้านใหม่เกมส์ ครั้งที่ ๑๙ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุบานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มลม ขนาด ๒๐๐ ลิตร/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้ติดประกาศแบบตู้กระจกและตู้ติดประกาศแบบตู้กระจกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง