วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) ประเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กิจการประปา) ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์อื่น หลังคาเลื่อนผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อชุดทดสอบตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ ผก.1638 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง