วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดป้ายซอย ติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณหมู่บ้านร่มฟ้าครุสภา และหมู่บ้านคุรุสภา จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห.-7087 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
ซื้อตามโครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเท้ท้าย) (รถกระเช้่าไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บม.๕๘๖๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง