วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ.6280 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง ทะเบียน นง. ๖๘๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อต้นไม้เพื่อประดับซุ้มเฉลิมพระเกีียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายภายในอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อไฟสัญญาจราจร (ป้ายเตือนเขตโรงเรียน) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง