วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ.๖๒๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้า - ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ไตรมาสที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก