วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบเอนกประสงค์ เลขทะเบียน ผม. ๓๘๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านปรับแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำพร้อมเคลื่อนย้ายติดตั้งใหม่ของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจสอบสภาพรถยนต์ ผห.-๗๐๗๘ นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ทะเบียน ๑ กต ๔๕๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเติมแก้ส LPG (แก๊สหุงต้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
จ้างเหมาเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง