วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครการเยี่ยมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ๔๗๘-๖๒-๐๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารความรู้ สี (แผ่นพับ) ตามโครงการเยี่ยมบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบสั่งจ่ายน้ำมันเพื่อซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการขยายไหล่ทาง บริเวณทางแยกโรงเรียนมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๘-๐๕๘๒ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง