วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อดอกไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
ซื้อธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่(1-30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รวม 20 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจดหมายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผม. ๓๘๓๗ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีคัดเลือก
22  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 โดยวิธีคัดเลือก
22  พ.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง