วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำและน้ำยากำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อชุดปฏิบัติการป้องกันฝุ่นและสารเคมี (ชุดไทเวค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ ขนาด ๗๕ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง