วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.8354 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังศาลตาปู่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องส่งน้ำแรงดันสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานโยธาทั่วไป (บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดมะขามเฒ่า หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายสติกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2564
จ้างเหมาทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างเช่าทรัพย์สินกล้องวงจรปิด (CCTV)พร้อมเครื่องบันทึกข้อมูล(NVR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง