วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๐๔๓ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารลานสินค้าชุมชนตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ.๖๒๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง