วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกติดเครน (แบบเทท้าย) (รถกระเช้าไฟฟ้า) ทะเบียน ๘๕-๑๗๐๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมาบเลขทะเบียน ขจ ๗๓๓๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กิจการประปา กองช่าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัดเทศบาล ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถตักหน้า-ขุดหลัง ตฉ. ๑๐๒๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำหรับนั่งทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง