วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายงานโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมไห้วครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำส่งแรงดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ3-5ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง