วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔(ตั่งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแวมรถขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำดื่มสำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการแหล่งการเรียนรู้ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บริเวณสะพานข้ามลำตะคองต่อของเดิม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายช่างไสว ถึงบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑๑๓ ท่อน รวมระยะทาง ๔๕๑ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยมะลิซ้อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ๓ บ่อ ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๑ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย บริเวณซอยวัดหงษ์ บ้านคุณหล่อ รวมใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง