เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผุู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่  และผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่  ๑๗  กันยายน  ถึง  ๑๙  กันยายน  2557  ณ  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  และศึกษาดูงาน  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อเสริมสร้างความรู้ในระเบียบงานที่ปฏิบัติ  รวมถึงด้านการบริหารงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน  รวมทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ให้วิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31