เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมประชาคม ๒๕๕๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการจัดแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยออกประชาคมเพื่อรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในตำบลเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ ๑ - หมู่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23