เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙


วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่ป้องกันสัตว์ในกลุ่มเสียงให้ได้ัรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าอย่างถูกวิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่
 
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23