เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการออกเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ รองนายกเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการออกเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัด๓ูเขาลาด ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23