เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการอิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด ประปี พ.ศ.๒๕๖๒


วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการอิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นักเรียน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รับศีลรับพร เพื่อส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็ง  สร้างความสามัคคีของสถาบันครอบครัวผ่านการทำกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดหงษ์ (สวนหมาก) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23