เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน


วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ นายพานิช  รักษาทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะนำหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะรับการติดตามตรวจสอบปฏิบัติตามเจตจำนงที่แสดงไว้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31