เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ขอแจ้งให้ผู้ใช้น้ำรับทราบว่าขณะนี้เขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้อย ทำให้เกิดภาวะภัยแล้งบางพื้นที่และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จึงขอความร่วมมือจากท่านช่วยกันประหยัดน้ำ โดยใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงที่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ และขอให้ผู้ใช้น้ำจัดหาภาชนะ กัก/เก็บน้ำสำรองไว้ใช้ให้เพียงพอ โดยเทศบาลมีมาตรการในการประหยัดน้ำ คือ งดจ่ายน้ำในช่วงเวา 23.00 – 04.00 น. ของทุกวันจนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี เช่นเคย จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23