เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


เพิ่มจุดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง


          วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้เพิ่มจุดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง โดยนายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนมอบถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่จุดเสี่ยงให้กับชุมชนทั้ง ๑๒ หมู่ในตำบลบ้านใหม่ พร้อมให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เป็นการลดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้สามารถเรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง และผู้อื่นเมื่อเกิดภัย bca55

2023-11-29
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01