เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการการใช้เมล็ดพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ งานส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการการใช้เมล็ดพันธุ์ดี และวันศุกร์ที่  ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี โดยมีนายชนะ  ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ๊กล่าวเปิดโครงการ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาสาธิตคลองมะค่า ม.๑ ตำบลบ้านใหม่                           

2024-06-04
2024-06-04
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-21
2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23