เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


          วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีการอบรมทฤษฎีในการขับขี่ให้ถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจโพธิ์กลาง จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ อบรมให้ความรู้เสริมสร้างวินัยจราจรให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้เคารพกฎจราจร และมีความเข้าใจในกฏจราจรดีขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้แนะนำให้แก่บุคคลอื่น เพื่อให้เห็นความสำคัญของวินัยจราจร และปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ประชาชนในพืื้นที่ตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนคราาชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13