เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง


          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พร้อม คณะทำงานศึกษา ร่างแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารพื้นที่ลานสินค้าชุมชนตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานการบริหารการจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง รวมถึงการออกกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล พร้อมเยี่ยมชมสถานที่ตั้งตลาดเสิงสาง เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานลานสินค้าชุมชนตลาดศีรษะละเลิง เทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางสาวสุวรรณ  คูประทุมศิริ นายกเทศมนตรีตำบลเสิงสาง พร้อมคณะให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการบริหารจัดการตลาดลานสินค้าชุมชนเสิงสาง ณ เทศบาลตำบลเสิงสาง อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23