เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงปิดเรียน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)


             งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงปิดภาคเรียน กรณีพิเศษสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่าง ครู และผู้ปกครอง โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 ลักษณะได้แก่

              1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ONLINE)

              2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านระบบโทรทัศน์ / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ON-AIR / ON-DEMAND)

              3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการนำส่งเอกสาร / ใบงานที่บ้าน (ON-HAND)

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23