เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


          วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID -๑๙) โดยได้รับการติดตามประเมินความพร้อมแบบบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง 

2023-11-29
2023-11-27
2023-11-22
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-02
2023-11-01
2023-10-31