เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔


          วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID -๑๙) โดยได้รับการติดตามประเมินความพร้อมแบบบูรณาการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23