เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน


        วันอังคารที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนันต์  บุญทัน  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีนางประยูร  ยุพิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง กล่าวเปิดรายงาน โดยโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรี พร้องนางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23