เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรม "การดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราฃการทางปกครองการดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง" รุ่นที่ 5


         นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

2024-05-04
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-24
2024-04-23
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03