เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


โครงการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


     วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา อบรมให้ความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และนายบุญชอบ ทะยอมใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น อบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลของส่วนราชการส่วนกลางที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

2024-04-14
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-08
2024-04-03
2024-03-31
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-26
2024-03-23