เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567เวลา10.00 น. สำนักงานปปช.จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment: EIT ) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดวัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประเมินการบริการของเจ้าหน้าที่ใน    หน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ในการบริการประชาชน และนางมะลิวัลย์ บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายสิรกิจ วาปีธรรม ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพลังต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13