เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 


ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5


     วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5

     โดยมีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาคมตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

2024-04-03
2024-03-26
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-20
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-15
2024-03-13