เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ประจำปี ๒๕๕๖


งานส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านใหม่  จัดโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  ประจำปี  ๒๕๕๖  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  หอประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่  มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม  จำนวน  ๕๐  คน
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16