เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006 สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 044-351000  
 
 

 

 


  การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙) ...
   
  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
   

          วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เทศบาล...

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ป...
   

     วันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใ...

  โครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการพัฒนาสตรี ประจำปีงบประม...
   

     วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ งานพัฒนาชุมชน เทศบา...
 
โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่งยืนคู่ชุมชน ครั้งที่ ๒

 


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรแก้ไขปรับปรุง
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552