เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.tambonbanmai.go.th
 
 
 

 

 


  โครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่น้ำลำคลอง เพื่อความยั่ง...
   

วันที่อังคารที่ 22 มกราคม 2562 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฟื้นฟู ดูแลรักษา แม่...

  โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลป...
   

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล...

  โครงการอิ่มบุญ พ่อแม่จูงลูกเข้าวัด ประปี พ.ศ.๒๕๖๒
   

วันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ จัดโครงการอิ่ม...

  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มศักยภาพสมาชิกสภา...
   

วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ได้...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 


 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2552