เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมประชาคม ๒๕๕๘


เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ดำเนินการจัดแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ และแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยออกประชาคมเพื่อรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของประชาชนในตำบลเทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ ๑ - หมู่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16