เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๕๘


กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านใหม่  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ระหว่างวันที่ 4 - 18 กันยายน 2558  ภายในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16