เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการการใช้เมล็ดพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


          วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓ งานส่งเสริมการเกษตรเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการการใช้เมล็ดพันธุ์ดี และวันศุกร์ที่  ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี โดยมีนายชนะ  ธรณีทอง นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ๊กล่าวเปิดโครงการ นายสิรกิจ  วาปีธรรม ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ แปลงนาสาธิตคลองมะค่า ม.๑ ตำบลบ้านใหม่                           

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22