เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


งานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย  เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น  โดยจัดฝึกอบรมตัวแทนอาสาภัยพิบัติและอาสาสมัครเตือนภัยภาคประชาชน  จำนวน  ๑๒  หมู่บ้าน และสถานศึกษาในเขตพื้นที่  จำนวน ๕  แห่ง เพื่อเป็นอาสาสมัครเตือนภัยเบื้องต้นระดับหมู่บ้านและตัวแทนสอดส่องความสงบเรียบร้อยภายในและแจ้งเหตุฉุกเฉินเหตุสาธารรภัยเขตตำบลบ้านใหม่  เพื่อมุ่งเน้นไปยังชุมชน  หมู่บ้านและสถานศึกษาโดยให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเพื่อลดความสูญเสียอันจะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการรวมทั้งบรรเทาความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตตำบลบ้านใหม่ ระว่างวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ - วันที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22