เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


        วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายคณิศร  คะเชนชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งนี้นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งนโยบายหลัก ประกอบด้วย 

1.นโยบายโครงการตามแนวทางพระราชดำริ

2.นโยบายด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.นโยบายด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

4.นโยบายด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5.นโยบายด้านการพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16