เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน


        วันอังคารที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอนันต์  บุญทัน  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคมะเร็งช่องปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีนางประยูร  ยุพิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง กล่าวเปิดรายงาน โดยโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านใหม่ โดยมีนางธัญณีย์  อุดมวิศาลพงษ์ เลขานายกเทศมนตรี พร้องนางสาวสุรีย์  พิมพ์ปรุ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะละเลิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-13
2023-02-23
2023-02-22
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-18
2023-02-16