เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรม "การดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราฃการทางปกครองการดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง" รุ่นที่ 5


         นางมะลิวัลย์  บางนิ่มน้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "การดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินคดีทางปกครอง และกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง" รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

2023-09-20
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-18
2023-09-15
2023-09-11
2023-09-06
2023-09-02
2023-08-23
2023-08-22