เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายสิรกิจ​  วาปีธรรม
 ปลัดเทศบาล
โทร. 081-9667953
 
นางกมลพร ฉายอรุณ
รองปลัดเทศบาล
โทร.
นางธัญพร คิมหันต์
นางสาวอมรรัตน์  วันดี
นายภุชพงค์   บุญศรีรัตนะ
นางเพียงพิศ  แพงอนันต์ นายเพิ่มพูล ยาสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง
โทร.

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.087-9515195
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 089-5792279
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 081-6007840
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 080-1644774

   
     
 
  
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign