เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
กองคลัง

นางสาวอมรรัตน์  วันดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสิริพิมล  วิศิษฎ์นันทกร
นางสาวกัญญาภัค  เดชบวรปัญญา
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้  / งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน /งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานธุรการ


- ว่าง -
 นางสาวณภัทร พลดงนอก นายยุทธพงษ์ ศรีสร้อย  นางสาวเพชรชนก  ไกยะฝ่าย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
- ว่าง - นางสาวกิตติยา  แน่พิมาย นางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
 
นางสาวจารุณี  พิขุนทด  นางชลาธร  ศิริพันธ์ไพศาล นางสาววรรษมน  แย้มโคกสูง นางปริศนา  ไทยถนอม
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     
 นางจุรีรัตน์  ชื่นบุญ      
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป  พนักงานจ้างทั่วไป

   
นางสาวศศิธร  สุดแสนยา
 นางสาวธันยพร  ช่องตะคุ
นางสาวปนัฏฐา  คำสาลีรักษ์ นายสฤต  บุญญะฤทธิ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
       
   
   
       
       
       
       
       
 
     
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign