เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายเพิ่มพูล ยาสมุทร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
พ.จ.อจัตุรงค์  รูปไธสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม / งานรักษาความสะอาด / งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/งานธุรการ
 
 
นางสาวทิพวัลย์  สุวรรณชัยรบ นางสาวเพชรชนก  ไกยะฝ่าย
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายอัยการ โสภิณสูงเนิน
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล
 พนักงานจ้างทั่วไป
   
นายอิสรานุพงษ์  ประสิทธิ์สุวรรณ -รอบันทึกข้อมูล-
 -รอบันทึกข้อมูล-
 พนักงานขับรถยนต์  คนงานประจำรถขยะ คนงานทั่วไป 
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign