เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

 
 
  นางสาวสุกัญญา  มะแม้น
 

กำนัน  
     
นางจรินทร์  นิตย์ใหม่ 
นายสมบูรณ์  เรียงใหม่ นายแสวง  เพียงใหม่ 
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 1
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 2 
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 3
   
นางสาวธัญญา คะเชนทร์ชาติ นางสาวณัฐฐาพันธ์ุ นิตย์ใหม่ นายไพโรจน์ พึงทหาร
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 4
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 5
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6
     
นายณรงค์  จันทรสุขศรี  นายสำลี  อาจศรัตรู นายบุญเจิม  เทียนปรุ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ผู้ใหญ่บ้าน ม. 9 ผู้ใหญ่บ้าน ม. 10
     
 นายสำรวย  เทินษะเกตุ
นางสาวมณชญา  ศรีพนม  
ผู้ใหญ่บ้าน ม. 11 ผู้ใหญ่บ้าน ม. 12
     
     
     
     
     

    
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign