เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางเพียงพิศ  แพงอนันต
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่
   

 นางเดือนนภา ปรีชายยาน
-รอบันทึกข้อมูล-
ครู อันดับ คศ.2

ครู อันดับ คศ.2
     
  นางสาวสุภาภรณ์ พุ่มโพธิ์ นายวิชญวิสิฐ หาญพนม นางสาววิมลพรรณ ขาวสอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก

   
นางสาวโสภิต เวินสันเทียะ นางฐิตินันท์ วิจันทมุข
 นางสาววิภาดา วรรณรักษ์
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign