เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
งานพัฒนาชุมชน

งานพัฒนาชุมชน

นางธัญพร คิมหันต์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับกลาง

นางสาวไอรินลดา นาพุดซา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 นางสาวณัฐชา เสนใหม่ นายบัณฑิต  ทรงประโคน
 นักพฒนาชุมชนชำนาญการ นักพฒนาชุมชนชำนาญการ
     
  นางสาวผกาวดี  พูนขุนทด  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
   
   
   
     
     
     
     
     
      
 

เทศบาลตำบลบ้านใหม่446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร.044-282783 โทรสาร.044-007006
E- mail: admin@tambonbanmai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign