เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การเปลี่ยนแปลงรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน

    รายละเอียดข่าว

เรื่องขอเปลี่ยนแปลง เลื่อนวันสอบ ด้วยทางเทศบาลตําบลบ้านใหม่ จะดําเนินการสอบคัดเลือก  เพื่อเปลี่ยนสายงาน ทางเทศบาลจึงขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 25  พฤษภาคม 2557  เป็นวันที่ 7   มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2557  สําหรับสถานที่และระยะเวลา จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยปิดประกาศไว้ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านใหม่ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีม

    เอกสารประกอบ การเปลี่ยนแปลงรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งต่างสายงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว :