เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการขึ้นทะเบียน (1.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 3.การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการขึ้นทะเบียน (1.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2.การขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ 3.การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว :