เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 

 

 

  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้ง[วันที่ 2023-11-02][ผู้อ่าน 27]
 
  แสดงความยินดีเนื่องจากโอกาส(โอน)ย้าย[วันที่ 2023-11-01][ผู้อ่าน 52]
 
  ตั้งเครื่องสูบน้ำ[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 33]
 
  รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเ...[วันที่ 2023-10-31][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินพนักงานเทศบาล คร...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 73]
 
  ประชุมคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ค...[วันที่ 2023-10-24][ผู้อ่าน 57]
 
  ติดตามความคืบหน้าในการซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 46]
 
   เยี่ยมชม รถสุขาเคลื่อนที่ เพื่อศึกษาแนวทางในการจั...[วันที่ 2023-10-19][ผู้อ่าน 60]
 
  โครงการขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์...[วันที่ 2023-10-17][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนก...[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 34]
 
  ต้อนรับพนักงาน โอน (ย้าย)[วันที่ 2023-10-16][ผู้อ่าน 24]
 
  ประชุมชี้แนวเขตท่อเมนประปา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโ...[วันที่ 2023-10-09][ผู้อ่าน 51]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59