เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา: www.tambonbanmai.go.th

 
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 50]
 
  การฝึกอาชีพตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 64]
 
  ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังห...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นเข้มแข็งสู่ตำบลน่าอยู...[วันที่ 2023-06-25][ผู้อ่าน 49]
 
  พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2023-06-23][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการ อสม.ยุคใหม่ใส่ใจเฝ้าระวังมะเร็งช่องปาก[วันที่ 2023-06-21][ผู้อ่าน 22]
 
  ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่พึ่งกรมพัฒ...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 30]
 
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมแนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...[วันที่ 2023-06-19][ผู้อ่าน 40]
 
  ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนจา...[วันที่ 2023-06-15][ผู้อ่าน 51]
 
  โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน...[วันที่ 2023-06-14][ผู้อ่าน 34]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55