วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ. ๔๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม และสำรองข้อมูลใน Server จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 476-61-0049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตรเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ม. ๒ บ้านปรางทอง ม.๑๐ บ้านศีรษะละเลิง ม.๑๑ วัดยางน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง