วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit โครงการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit โครงการฝีกอบรมบทบาทหน้าที่สภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๔-๙๑๗๑ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๐๔๕ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางรถบรรทุกขยะ) จำนวน ๒ ราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้่างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ พร้อมประตูทางเข้า/ออก จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง โครงการฝ฿กอบรมบทบาทหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง