วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่นกองคลัง ประจำเดือนตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ๆ (ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ) กิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเคลือบปกอัดสันกาว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างทำบอร์ดโครงการหัวหน้าส่วนราชการ โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง และติดตั้งสติ๊กเกอร์ซีทรูข้อความและรูปภาพต่าง ๆ พร้อมติดกระจกบริเสณประตูทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง