วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุบานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำขึ้นหอถังสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ปั๊มลม ขนาด ๒๐๐ ลิตร/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการตู้ติดประกาศแบบตู้กระจกและตู้ติดประกาศแบบตู้กระจกขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างโครงการติดป้ายซอย ติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณหมู่บ้านร่มฟ้าครุสภา และหมู่บ้านคุรุสภา จำนวน ๒๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๐๘๔๖ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผห.-7087 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านใหม่ภาคเรียนที่ 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง