วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตีนตะขาบ หมายเลข ตท๓๘๐๐ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท.๘๓๕๔ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อมาตรวัดน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศสสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธ์ข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง